Phân phối ADC Krone, cáp mạng Adc krone cat5,cat6, phiến krone (Ms Giang-0965 072 484)
Lightjsc Phân phối thiết bị mạng ADC KRONE với giá cực tốt.

Thông tin sản phẩm( Mã sản phẩm-Mô tả)

6499 1 028-01        Cat 5e UTP Cable (Test up to 350MHz)
6653 1 587-24        Cat 5e Patch Panel 24-port w/ Rear Cable Manager, PCB-type
EKOHCMB EKORACK Patch Cord Manager w/ Cover (Metal)
6451 5 0XX-20        Cat 5e UTP Patch Cord - 2m (XX=94: Grey, XX=39: Blue, XX=97: Orange)
6540 5 110-00         Cat 5e RJ45 Modular Jack UTP, Keystone In-line, T568 A/B
6538 3 112-04          Faceplate US (115 x 70) w/ shutter, Horizontal 2-port
6499 1 030-01          Cat 6 UTP Cable (24AWG Star-Filler and Reel-in-the-box design)
6653 1 679-24         Cat 6 Patch Panel 24-port TrueNET w/ Rear Cable Manager, PCB-type
EKOHCMB EKORACK Patch Cord Manager w/ Cover (Metal)
6451 5 9XX-20         Cat 6 UTP Patch Cord - 2.1m (XX=94: Grey, XX=39: Blue, XX=90: Red)
6830 1 800-01          Cat 6 RJ45 Modular Jack UTP (White)
6538 3 112-04          Faceplate US (115 x 70) w/ shutter, Horizontal 2-port
10G-A6TR-XXXX       Horizontal Cable Cat 6A UTP CopperTen (10 Gbit, TIA-568B standard) -
(XXXX =BLM2: Blue, XXXX=GYM2: Grey) (305m reel)
TPNP-NNC10-NN
Patch Panel Cat 6A CopperTen 24-port w/ rear cable manager (Unloaded)
6830 5 835-04         Modular Jack RJ45 Cat 6A CopperTen UTP
6645 2 820-10        Patch Cord RJ45 Cat 6A CopperTen UTP - 3m , Blue
6450 1 107-01         Cat 6A CopperTen HIGHBAND 240-pr Cross Connection Kit (12 HB 20-pr
CAT6A modules + 12 Label Holders + 1 Backmount Frame 12 way)
6450 1 103-10          HIGHBAND 300pr DUAL Cable Management Kit (2 dual rings, 1 dual cover) BLACK COLOR
6450 2 157-10          Cable Trough Top
6450 2 157-20         Cable Trough Bottom
6645 2 820-50        Cat 6A UTP RJ45 Patch Cord CopperTen - 15m, Blue
6451 2 401C-20      HIGHBAND 20 Patch Cord Cat 6A CopperTen UTP 4-pr to 4-pr 2.1m Blue
6451 2 401C-30     HIGHBAND 20 Patch Cord Cat 6A CopperTen UTP 4-pr to 4-pr 3.0m Blue
6451 2 401C-40     HIGHBAND 20 Patch Cord Cat 6A CopperTen UTP 4-pr to 4-pr 4.5m Blue
6499 1 030-01       Cat 6 UTP Cable (24AWG Star-Filler and Reel-in-the-box design)
6450 1 101-10       Cat 6 - HIGHBAND 300-pr Cat 6 Cross Connect Kit (12 HB 25-pr Cat 6
modules + 12 Label
Holders + 1          Backmount Frame 12 way)
6450 1 103-10     HIGHBAND 300pr DUAL Cable Management Kit (2 dual rings, 1 dual cover)
BLACK COLOR
6450 2 157-10     Cable Trough Top
6450 2 157-20     Cable Trough Bottom
6451 5 9XX-01B  Cat 6 UTP Patch Cord 568B - 15m (XX=94: Grey, XX=39: Blue)
6451 2 701C-30   HIGHBAND 25 Cat 6 Patch Cord 4-pr to 4-pr - 3m
6451 2 706-30     HIGHBAND 25 Cat 6 Patch Cord 4-pr to RJ45 - 3m (568B)
6499 1 028-01     Cat 5e UTP Cable (Test up to 350MHz)
6450 1 180-00     Cat 5e - HIGHBAND 300-pr Cat 5e Broadband 19" Rackmount Kit (12 HB 25-pr
Cat 5e modules + 12 Label Holders + 1 Backmount Frame 12 way)
6468 5 061-00      Cat 5e - HIGHBAND 10 Disconnection Module 10-pr (box of 10 pcs)
6451 5 0XX-00       Cat 5e UTP Patch Cord - 10m (XX=94: Grey, XX=39: Blue, XX=97: Orange)
6451 2 701C-30      HIGHBAND 25 Cat 6 Patch Cord 4-pr to 4-pr - 3m
6451 2 706-30         HIGHBAND 25 Cat 6 Patch Cord 4-pr to RJ45 - 3m (568B)
6089 1 121-02        VOICE - LSA Profile Disconnection Module Serie 2/10 (KH23) (box of 10pcs)
6468 2 060-00        Cat 5e - HIGHBAND Disconnection Module 8-pr (box of 10pcs)
6468 5 061-00          Cat 5e - HIGHBAND Disconnection Module 10-pr (box of 10pcs)
6468 2 060-06          Cat 6 - HIGHBAND Ultim8 Disconnection Module 8-pr (box of 10pcs)
6468 5 300-00         Cat 5e - HIGHBAND Disconnect Module 25-pr (Box of 12 pcs)
6468 5 600-00        Cat 6 - HIGHBAND Disconnect Module 25-pr (Box of 12 pcs)
6462 2 097-00         HIGHBAND 1 pr Disconnection Plug (Box of 20 pcs)
6462 2 096-00        HIGHBAND Label Holder (Clear Cover Strip) (Bag of 10pcs)
6451 2 207-00        HIGHBAND Test cord, 1 pair to banana plugs
6905 2 330-00        VOICE - Single pair protection plug 5-point w/ PTC - (use w/ LSA series 2)
(Box of 10 pcs w/ earth bar)
5909 1 076-00 ADSL - Single pair protection Plug 5-point w/ PTC - ComProtect 2/1 CP BI
180A1 (bandwidth up to 8Mpbs) (for LSA series 2) (Box of 10 pcs w/ earth bar).
7042 1 002-00 ADSL - Single pair protection Plug 5-point w/ PTC - ComProtect 2/1 CP BI
180A1 (bandwidth up to 8Mpbs) (for HIGHBAND) (Box of 10 pcs w/ earth bar).
6905 3 320-00       Earth Bar 2/10 (box of 10 pcs)
6499 5 025-02       Cat 5 UTP 25-pr CMR Powersum Riser Cable
6462 3 430-35       Cat 5e UTP 25-pr CMR Powersum Riser Cable
6462 3 430-45      Cat 5e UTP 4-pr LSZH Cable
6499 1 023-03      Cat 5e FTP 4-pr Cable
6462 1 082-00      Cat 6 UTP 4-pr LSZH Cable
7053 3 271-55      Cat 6 F/FTP 4-pr LSZH Cable (1.000m reel)
6653 1 587-48      Cat 5e Patch Panel 48-port w/ Rear Cable Manager, PCB-type
6653 1 677-48      Cat 6 Patch Panel 48-port TrueNET w/ Rear Cable Manager, PCB-type
PP24AC6T-A        Cat 6 Patch Panel Angle 24-port TrueNET Dynamic Left/Right Angle
7022 2 150-24 MODULAR Patch Panel 24-port HK Keystone, w/ MASTERMINDER Rear Cable
Manager (Unloaded). Ready for UTP/STP Cat 5e & Cat 6 Modular jacks
6540 1 154-02     Cat 5e STP Keystone RJ-45 modular Jack T568 A/B
6467 4 202-00     Cat 6 UTP Leadframe FMK RJ-45 modular Jack (for Clipsal faceplate) - White
6830 1 810-01     Cat 6 STP/FTP RJ-45 Modular Jack, T568 A/B (Shielded)
6538 3 111-03     Faceplate UK (85 x 85) w/ shutter, 1-port
6538 3 111-04     Faceplate UK (85 x 85) w/ shutter, 2-port
6538 3 112-03     Faceplate US (144.5 x 70) w/ shutter, Horizontal 1-port
6538 3 112-04     Faceplate US (144.5 x 70) w/ shutter, Horizontal 2-port
6644 1 152-02     Faceplate US (115 x 70), Flush Mount, Vertical 2-port (Beige)
6644 1 154-02     Faceplate US (115 x 70), Flush Mount, Vertical 4-port (Beige)
6644 1 222-02     Surface Mount Box, 2-port
6644 1 224-02     Surface Mount Box, 4-port
6467 1 075-00     Surface Mount Box SMK, 2-port
6455 1 058-00      MUTO Surface mount box kit, 12-port
6455 1 051-00     Consolidation Box 24 pair
6455 1 057-00     Consolidation Box 48 pair
6450 1 105-01     Cat 6 Consolidation Point Kit
6451 5 0XX-10    CAT5E UTP Patch Cord - 1m (XX=94: Grey, XX=39: Blue, XX=97: Orange)
6451 5 0XX-20    CAT5E UTP Patch Cord - 2m (XX=94: Grey, XX=39: Blue, XX=97: Orange)
6451 5 0XX-30    CAT5E UTP Patch Cord - 3m (XX=94: Grey, XX=39: Blue, XX=97: Orange)
6451 5 0XX-50    CAT5E UTP Patch Cord - 5m (XX=94: Grey, XX=39: Blue, XX=97: Orange)
6451 5 9XX-10    Cat 6 UTP Patch Cord 568A - 1.2m (XX=94: Grey, XX=39: Blue, XX=97: Red)
6451 5 9XX-20    Cat 6 UTP Patch Cord 568A - 2.1m (XX=94: Grey, XX=39: Blue, XX=97: Red)
6451 5 9XX-30    Cat 6 UTP Patch Cord 568A - 3m (XX=94: Grey, XX=39: Blue, XX=97: Red)
6451 5 9XX-50    Cat 6 UTP Patch Cord 568A - 5m (XX=94: Grey, XX=39: Blue, XX=97: Red)
6451 5 9XX-50B  Cat 6 UTP Patch Cord 568B - 5m (XX=94: Grey, XX=39: Blue, XX=97: Red)
6451 5 9XX-00    Cat 6 UTP Patch Cord 568A - 10m (XX=94: Grey, XX=39: Blue)
6451 5 9XX-00B  Cat 6 UTP Patch Cord 568B - 10m (XX=94: Grey, XX=39: Blue)
6451 5 9XX-01    Cat 6 UTP Patch Cord 568A - 15m (XX=94: Grey, XX=39: Blue)
6451 5 9XX-01B  Cat 6 UTP Patch Cord 568B - 15m (XX=94: Grey, XX=39: Blue)
6451 5 939-04     Cat 6 UTP Patch Cord 568A - 20m (Blue)
6451 5 939-04B   Cat 6 UTP Patch Cord 568B - 20m (Blue)
6451 5 939-09     Cat 6 UTP Patch Cord 568A - 30m (Blue)
6451 5 939-09B   Cat 6 UTP Patch Cord 568B - 30m (Blue)
6451 5 693-10B   Cat 6 S/FTP Patch Cord 568B LSZH - 1.2m (Orange)
6451 5 693-20B   Cat 6 S/FTP Patch Cord 568B LSZH - 2.1m (Orange)
6451 5 693-30B   Cat 6 S/FTP Patch Cord 568B LSZH - 3m (Orange)
6451 5 693-40B   Cat 6 S/FTP Patch Cord 568B LSZH - 5m (Orange)
6645 2 820-07    Cat 6A UTP Patch Cord CopperTen - 2.1m (Blue)
6645 2 820-10    Cat 6A UTP Patch Cord CopperTen - 3m (Blue)
6645 2 820-15    Cat 6A UTP Patch Cord CopperTen - 4.5m (Blue)
6645 2 820-25    Cat 6A UTP Patch Cord CopperTen - 10m (Blue)
6645 2 820-50    Cat 6A UTP Patch Cord CopperTen - 15m (Blue)
6645 2 820-66    Cat 6A UTP Patch Cord CopperTen - 20m (Blue)
6645 2 820-99    Cat 6A UTP Patch Cord CopperTen - 30m (Blue)
6451 2 701C-20  Cat 6 HIGHBAND 25 Patch Cord 4-pr to 4-pr - 2.1m (Blue)
6451 2 701C-30  Cat 6 HIGHBAND 25 Patch Cord 4-pr to 4-pr - 3m (Blue)
6451 2 701C-40  Cat 6 HIGHBAND 25 Patch Cord 4-pr to 4-pr - 4.5m (Blue)
6451 2 706-30    Cat 6 HIGHBAND 25 Patch Cord 4-pr to RJ45 568B - 3m (Blue)
TP6TB-BL10      Cat 6 HIGHBAND Ultim 8 Patch Cord 4-pr to RJ45 568B - 3m (Blue)
6451 2 051-31    Cat 6 HIGHBAND Ultim8 Patch Cord 4-pr to 4-pr - 3m (Blue)
6417 2 055-01    KRONE LSA Sensor Insertion Tool
6830 1 490-00    Termination Crimper for Cat 6 Module


Thanks & Best Regards!
---------------------------
Ms. Giang Nguyễn
Account Manager

Mobile : 0965 072 484
Email : [email protected]
Skype : giang.lightjsc
Website : http://www.alantek.vn/ http://www.lightjsc.com/

Tin đăng tương tự
DÂY CÁP MẠNG AMP CAT5E 0332 cuộn 300 mét 8 sợi nhôm mạ đồng,DÂY THUÊ BAO VINACAP LOẠI 4 SỢI CÓ DẦU

DÂY CÁP MẠNG AMP CAT5E 0332 cuộn 300 mét 8 sợi nhôm mạ đồng,DÂY THUÊ BAO VINACAP LOẠI 4 SỢI CÓ DẦU

Hải PhòngThiết bị văn phòngThiết bị mạng, viễn thông

600.000vnđ

19/6/2021 1084 Lượt xem

235 ngô Gia Tự, Q. Hải An, TP. Hải Phòng

PHẦN MỀM BÁN HÀNG TRỌN GÓI GIÁ RẺ NHẤT

PHẦN MỀM BÁN HÀNG TRỌN GÓI GIÁ RẺ NHẤT

Thiết bị văn phòngThiết bị mạng, viễn thông

4.850.000vnđ

9/4/2021 848 Lượt xem

925/15 Âu Cơ - P. Tân Sơn Nhì - Q. Tân Phú - Tp HCM

HẢI PHÒNG BÁN BUÔN BÁN LẺ DÂY MẠNG AMP CAT5E LOẠI 8 SỢI ĐỒNG XỊN MÃ 0715,0338

HẢI PHÒNG BÁN BUÔN BÁN LẺ DÂY MẠNG AMP CAT5E LOẠI 8 SỢI ĐỒNG XỊN MÃ 0715,0338

Hải PhòngThiết bị văn phòngThiết bị mạng, viễn thông

1.450.000vnđ

9/10/2021 847 Lượt xem

235 ngô Gia Tự, Q. Hải An, TP. Hải Phòng

Địa chỉ Hải Phòng bán tool nhấn điện thoại Krone ( 64172055-01) cao cấp chính hãng giá rẻ

Địa chỉ Hải Phòng bán tool nhấn điện thoại Krone ( 64172055-01) cao cấp chính hãng giá rẻ

Hải PhòngThiết bị văn phòngThiết bị mạng, viễn thông

300.000vnđ

14/9/2021 814 Lượt xem

235 Ngô Gia Tự, Q. Hải An, TP. Hải Phòng

Máy chiếu INFOCUS IN122A

Máy chiếu INFOCUS IN122A

Thiết bị văn phòngThiết bị mạng, viễn thông

8.650.000vnđ

1/7/2021 801 Lượt xem

92K Nguyễn Thái Sơn, Phường 3, Quận Gò Vấp, Tp.HCM

Bộ phát - kích sóng wifi Xiaomi Mi Router Wifi NANO

Bộ phát - kích sóng wifi Xiaomi Mi Router Wifi NANO

Thiết bị văn phòngThiết bị mạng, viễn thông

419.000vnđ

2/7/2021 721 Lượt xem

262 Thái Hà Đống Đa Hà Nội

Bán Kìm bấm mạng sunitk 868G, kìm mạng talon TL-200A, kìm mạng micronet, kìm mạng cat6 talon 2810R

Bán Kìm bấm mạng sunitk 868G, kìm mạng talon TL-200A, kìm mạng micronet, kìm mạng cat6 talon 2810R

Hải PhòngThiết bị văn phòngThiết bị mạng, viễn thông

150.000vnđ

21/8/2021 698 Lượt xem

235 Ngô Gia Tự, Q. Hải An, TP. Hải Phòng

Buôn bán lẻ các loại tủ mạng, thiết bị mạng dùng cho kết nối hệ thống mạng

Buôn bán lẻ các loại tủ mạng, thiết bị mạng dùng cho kết nối hệ thống mạng

Thiết bị văn phòngThiết bị mạng, viễn thông

4.000.000vnđ

8/7/2021 692 Lượt xem

Số 10 ngõ 143/22 Phố Nguyễn Chính - Hà Nội - Hoàng Mai - Hà Nội

Phần mềm bán hàng trọn gói cho shop quần áo, tạp hóa, siêu thịgiá rẻ nhất tại TP HCM

Phần mềm bán hàng trọn gói cho shop quần áo, tạp hóa, siêu thịgiá rẻ nhất tại TP HCM

Thiết bị văn phòngThiết bị mạng, viễn thông

22/4/2021 669 Lượt xem

925/15 Âu Cơ - P. Tân Sơn Nhì - Q. Tân Phú - Tp HCM

Chuyên bán phần mềm quản lý shop quần áo, shop hoa, quán cafe giá rẻ nhất ở Bình Tân

Chuyên bán phần mềm quản lý shop quần áo, shop hoa, quán cafe giá rẻ nhất ở Bình Tân

Sài GònThiết bị văn phòngThiết bị mạng, viễn thông

7/4/2021 655 Lượt xem

925/15 Âu Cơ - P. Tân Sơn Nhì - Q. Tân Phú - Tp HCM

Thiết bị HDMI không dây AnyCast M2 Plus tiện ích

Thiết bị HDMI không dây AnyCast M2 Plus tiện ích

Thiết bị văn phòngThiết bị mạng, viễn thông

499.000vnđ

15/10/2016 644 Lượt xem

262 Thái Hà Đống Đa Hà Nội

Kìm bấm cáp mạng cao cấp giá rẻ

Kìm bấm cáp mạng cao cấp giá rẻ

Thiết bị văn phòngThiết bị mạng, viễn thông

20/6/2021 638 Lượt xem

Số 162A Chùa Láng, Đống Đa, Hà Nội

Hải phòng bán Tool nhấn mạng talon TL-914B có lưỡi dao 2 đầu, tính năng cắt dây, chỉnh nặng nhẹ

Hải phòng bán Tool nhấn mạng talon TL-914B có lưỡi dao 2 đầu, tính năng cắt dây, chỉnh nặng nhẹ

Hải PhòngThiết bị văn phòngThiết bị mạng, viễn thông

500.000vnđ

27/6/2021 636 Lượt xem

235 Ngô Gia Tự, Q. Hải An, TP. Hải Phòng

Phần mềm trọn gói cho shop quần áo giá rẻ nhất ở Bình Tân

Phần mềm trọn gói cho shop quần áo giá rẻ nhất ở Bình Tân

Sài GònThiết bị văn phòngThiết bị mạng, viễn thông

18/6/2021 629 Lượt xem

925/15 Âu Cơ - P. Tân Sơn Nhì - Q. Tân Phú - Tp HCM

Chuyên bán phần mềm quản lý shop quần áo, cửa hàng, quán cafe giá rẻ nhất tại TP HCM

Chuyên bán phần mềm quản lý shop quần áo, cửa hàng, quán cafe giá rẻ nhất tại TP HCM

Hà NộiThiết bị văn phòngThiết bị mạng, viễn thông

19/6/2021 623 Lượt xem

925/15 Âu Cơ - P. Tân Sơn Nhì - Q. Tân Phú - Tp HCM

Camera IP an ninh chống trộm nét chuẩn HD giá rẻ

Camera IP an ninh chống trộm nét chuẩn HD giá rẻ

Thiết bị văn phòngThiết bị mạng, viễn thông

2/3/2016 622 Lượt xem

Số 162A Chùa Láng, Đống Đa, Hà Nội

Bán máy in tem mã vạch giá rẻ cho siêu thị, tạp hóa, cửa hàngtại TP HCM

Bán máy in tem mã vạch giá rẻ cho siêu thị, tạp hóa, cửa hàngtại TP HCM

Thiết bị văn phòngThiết bị mạng, viễn thông

1/7/2021 616 Lượt xem

925/15 Âu Cơ - P. Tân Sơn Nhì - Q. Tân Phú - Tp HCM

Bán phần mềm quản lý cafe, shop, trà sữa đi kèm máy in hóa đơn giá chỉ 4.850.000vnđ tại TP HCM

Bán phần mềm quản lý cafe, shop, trà sữa đi kèm máy in hóa đơn giá chỉ 4.850.000vnđ tại TP HCM

Thiết bị văn phòngThiết bị mạng, viễn thông

14/7/2021 615 Lượt xem

925/15 Âu Cơ - P. Tân Sơn Nhì - Q. Tân Phú - Tp HCM

Bán bộ phần mềm cảm ứng POS cho nhà hàng ở Bình Tân

Bán bộ phần mềm cảm ứng POS cho nhà hàng ở Bình Tân

Sài GònThiết bị văn phòngThiết bị mạng, viễn thông

7/4/2021 609 Lượt xem

925/15 Âu Cơ - P. Tân Sơn Nhì - Q. Tân Phú - Tp HCM

Phần mềm bán hàng cafe, shop, siêu thị, tạp hóa, nhà hàngtrọn gói giá khuyến mãi nhất tại TPHCM

Phần mềm bán hàng cafe, shop, siêu thị, tạp hóa, nhà hàngtrọn gói giá khuyến mãi nhất tại TPHCM

Thiết bị văn phòngThiết bị mạng, viễn thông

19/6/2021 607 Lượt xem

925/15 Âu Cơ - P. Tân Sơn Nhì - Q. Tân Phú - Tp HCM

Bán két đựng tiền tự động kết nối máy tính tiền giá rẻ nhất tại Đồng Nai

Bán két đựng tiền tự động kết nối máy tính tiền giá rẻ nhất tại Đồng Nai

đồng NaiThiết bị văn phòngThiết bị mạng, viễn thông

9/4/2021 604 Lượt xem

925/15 Âu Cơ - P. Tân Sơn Nhì - Q. Tân Phú - Tp HCM

Thanh lý máy tính tiền giá rẻ nhất cho quán cafe tại TP HCM

Thanh lý máy tính tiền giá rẻ nhất cho quán cafe tại TP HCM

Thiết bị văn phòngThiết bị mạng, viễn thông

18/10/2021 600 Lượt xem

925/15 Âu Cơ - P. Tân Sơn Nhì - Q. Tân Phú - Tp HCM

Bán két đựng tiền tự động kết nối máy tính tiền giá rẻ nhất tại TP HCM

Bán két đựng tiền tự động kết nối máy tính tiền giá rẻ nhất tại TP HCM

Thiết bị văn phòngThiết bị mạng, viễn thông

16/4/2021 590 Lượt xem

925/15 Âu Cơ - P. Tân Sơn Nhì - Q. Tân Phú - Tp HCM

CHUYÊN CUNG CẤP PHẦN MỀM BÁN HÀNG GIÁ RẺ NHẤT QUẬN 8

CHUYÊN CUNG CẤP PHẦN MỀM BÁN HÀNG GIÁ RẺ NHẤT QUẬN 8

Sài GònThiết bị văn phòngThiết bị mạng, viễn thông

5.850.000vnđ

22/5/2017 590 Lượt xem

925/15 Âu Cơ - P. Tân Sơn Nhì - Q. Tân Phú - Tp HCM

Bộ phần mềm bán hàng cảm ứng cho quán cafe giá rẻ cực sốc ở Bình Tân

Bộ phần mềm bán hàng cảm ứng cho quán cafe giá rẻ cực sốc ở Bình Tân

Sài GònThiết bị văn phòngThiết bị mạng, viễn thông

19/6/2021 586 Lượt xem

925/15 Âu Cơ - P. Tân Sơn Nhì - Q. Tân Phú - Tp HCM

Mua phần mềm bán hàng cảm ứng POS tặng bình đun nước siêu tốc ở Bình Tân

Mua phần mềm bán hàng cảm ứng POS tặng bình đun nước siêu tốc ở Bình Tân

Sài GònThiết bị văn phòngThiết bị mạng, viễn thông

26/4/2021 585 Lượt xem

925/15 Âu Cơ - P. Tân Sơn Nhì - Q. Tân Phú - Tp HCM

Bán máy in hóa đơn giá rẻ cho quán cafe, shop tại TP HCM

Bán máy in hóa đơn giá rẻ cho quán cafe, shop tại TP HCM

Thiết bị văn phòngThiết bị mạng, viễn thông

29/6/2021 583 Lượt xem

925/15 Âu Cơ - P. Tân Sơn Nhì - Q. Tân Phú - Tp HCM

Bán phần mềm quản lý bán hàng cafe, shop giá rẻ có quà tặng tại TP HCM

Bán phần mềm quản lý bán hàng cafe, shop giá rẻ có quà tặng tại TP HCM

Thiết bị văn phòngThiết bị mạng, viễn thông

7/4/2021 580 Lượt xem

925/15 Âu Cơ - P. Tân Sơn Nhì - Q. Tân Phú - Tp HCM

Tổng đài điện thoại ADSUN FX 424PC

Tổng đài điện thoại ADSUN FX 424PC

Thiết bị văn phòngThiết bị mạng, viễn thông

5.650.000vnđ

3/7/2021 570 Lượt xem

92K Nguyễn Thái Sơn, Phường 3, Quận Gò Vấp, Tp.HCM

Bộ phấn mềm quản lý shop, tạp hóa, siêu thịgiá rẻ ở Bình Tân

Bộ phấn mềm quản lý shop, tạp hóa, siêu thịgiá rẻ ở Bình Tân

Sài GònThiết bị văn phòngThiết bị mạng, viễn thông

9/4/2021 565 Lượt xem

925/15 Âu Cơ - P. Tân Sơn Nhì - Q. Tân Phú - Tp HCM

Mua phần mềm quản lý bán hàng cafe, shop ở Bình Tân

Mua phần mềm quản lý bán hàng cafe, shop ở Bình Tân

Sài GònThiết bị văn phòngThiết bị mạng, viễn thông

9/4/2021 563 Lượt xem

925/15 Âu Cơ - P. Tân Sơn Nhì - Q. Tân Phú - Tp HCM

Phần mềm tính tiền Karaoke đi kèm máy in hóa đơn(K80) giá rẻ cực sốc tại Đồng Nai

Phần mềm tính tiền Karaoke đi kèm máy in hóa đơn(K80) giá rẻ cực sốc tại Đồng Nai

đồng NaiThiết bị văn phòngThiết bị mạng, viễn thông

8/4/2021 559 Lượt xem

925/15 Âu Cơ - P. Tân Sơn Nhì - Q. Tân Phú - Tp HCM

Bán phần mềm bán hàng cảm ứng POS cho nhà hàng tại TP HCM

Bán phần mềm bán hàng cảm ứng POS cho nhà hàng tại TP HCM

Thiết bị văn phòngThiết bị mạng, viễn thông

7/4/2021 554 Lượt xem

925/15 Âu Cơ - P. Tân Sơn Nhì - Q. Tân Phú - Tp HCM

Bán máy tính tiền cho quán cafe giá rẻ nhất ở Bình Tân

Bán máy tính tiền cho quán cafe giá rẻ nhất ở Bình Tân

Sài GònThiết bị văn phòngThiết bị mạng, viễn thông

8/4/2021 553 Lượt xem

925/15 Âu Cơ - P. Tân Sơn Nhì - Q. Tân Phú - Tp HCM

cung cấp dây mạng cat5,cat6 AMP,DB Link, thiết bị mạng giá rẻ bất ngờ cho các công trình

cung cấp dây mạng cat5,cat6 AMP,DB Link, thiết bị mạng giá rẻ bất ngờ cho các công trình

Tuyên QuangThiết bị văn phòngThiết bị mạng, viễn thông

450.000vnđ

30/3/2017 549 Lượt xem

số 10 ngõ 143/22 Nguyễn Chính - Hoàng Mai - Hà Nội

Bán phần mềm bán hàng rẻ nhất Tân Bình

Bán phần mềm bán hàng rẻ nhất Tân Bình

Sài GònThiết bị văn phòngThiết bị mạng, viễn thông

2.950.000vnđ

22/5/2017 548 Lượt xem

925/15 Âu Cơ - P. Tân Sơn Nhì - Q. Tân Phú - Tp HCM

Phần mềm quản lý karaoke đi kèm máy in hóa đơn(K80) giá rẻ cực sốc tai TP HCM

Phần mềm quản lý karaoke đi kèm máy in hóa đơn(K80) giá rẻ cực sốc tai TP HCM

Thiết bị văn phòngThiết bị mạng, viễn thông

19/6/2021 545 Lượt xem

925/15 Âu Cơ - P. Tân Sơn Nhì - Q. Tân Phú - Tp HCM

Tool nhấn mạng,kìm mạng talon TL-200A, kìm mạng sunkit 868, kìm mạng micronet, test mạng SC8108

Tool nhấn mạng,kìm mạng talon TL-200A, kìm mạng sunkit 868, kìm mạng micronet, test mạng SC8108

Hải PhòngThiết bị văn phòngThiết bị mạng, viễn thông

70.000vnđ

1/7/2021 535 Lượt xem

235 Ngô Gia Tự, Q. Hải An, TP. Hải Phòng

Bán giấy in hóa đơn tặng kèm bình đun nước siêu tốc tại TP HCM

Bán giấy in hóa đơn tặng kèm bình đun nước siêu tốc tại TP HCM

Thiết bị văn phòngThiết bị mạng, viễn thông

26/6/2021 534 Lượt xem

925/15 Âu Cơ - P. Tân Sơn Nhì - Q. Tân Phú - Tp HCM

Trọn bộ phần mềm máy in hóa đơn k58 tại tphcm

Trọn bộ phần mềm máy in hóa đơn k58 tại tphcm

Sài GònThiết bị văn phòngThiết bị mạng, viễn thông

3.850.000vnđ

22/5/2017 531 Lượt xem

925/15 Âu Cơ - P. Tân Sơn Nhì - Q. Tân Phú - Tp HCM

PHẦN MỀM BÁN HÀNG CHO QUÁN CAFE Ở GÒ VẤP

PHẦN MỀM BÁN HÀNG CHO QUÁN CAFE Ở GÒ VẤP

Sài GònThiết bị văn phòngThiết bị mạng, viễn thông

2.950.000vnđ

9/7/2021 529 Lượt xem

925/15 Âu Cơ - P. Tân Sơn Nhì - Q. Tân Phú - Tp HCM

Chuyên bán máy in tem mã vạch giá rẻ cho shop, tạp hóa, siêu thị tại TP HCM

Chuyên bán máy in tem mã vạch giá rẻ cho shop, tạp hóa, siêu thị tại TP HCM

Thiết bị văn phòngThiết bị mạng, viễn thông

20/6/2021 525 Lượt xem

925/15 Âu Cơ - P. Tân Sơn Nhì - Q. Tân Phú - Tp HCM

Phân phối các loại patch panel , tủ mạng giá tốt, thiết bị mạng giá lẻ rẻ như buôn

Phân phối các loại patch panel , tủ mạng giá tốt, thiết bị mạng giá lẻ rẻ như buôn

Hà NộiThiết bị văn phòngThiết bị mạng, viễn thông

450vnđ

30/3/2017 520 Lượt xem

số 10 ngõ 143/22 Nguyễn Chính - Hà Nội

Bộ phần mềm bán hàng cảm ứng cho nhà hàng, quán nhậu giá rẻ cực sốc tại TP HCM

Bộ phần mềm bán hàng cảm ứng cho nhà hàng, quán nhậu giá rẻ cực sốc tại TP HCM

Thiết bị văn phòngThiết bị mạng, viễn thông

7/4/2021 514 Lượt xem

925/15 Âu Cơ - P. Tân Sơn Nhì - Q. Tân Phú - Tp HCM

Bán bộ phần mềm cảm ứng POS cho nhà hàng tặng kèm nồi cơm điện tại TP HCM

Bán bộ phần mềm cảm ứng POS cho nhà hàng tặng kèm nồi cơm điện tại TP HCM

Thiết bị văn phòngThiết bị mạng, viễn thông

7/4/2021 509 Lượt xem

925/15 Âu Cơ - P. Tân Sơn Nhì - Q. Tân Phú - Tp HCM

Phần mềm tính tiền trọn gói cho shop quần áo, tạp hóa, siêu thị giá rẻ nhất tại Đồng Nai

Phần mềm tính tiền trọn gói cho shop quần áo, tạp hóa, siêu thị giá rẻ nhất tại Đồng Nai

đồng NaiThiết bị văn phòngThiết bị mạng, viễn thông

22/4/2021 499 Lượt xem

925/15 Âu Cơ - P. Tân Sơn Nhì - Q. Tân Phú - Tp HCM

Chuyên bán máy tính tiền cho nhà hàng, cafe, quán ăngiá rẻ bất ngờ tại TP HCM

Chuyên bán máy tính tiền cho nhà hàng, cafe, quán ăngiá rẻ bất ngờ tại TP HCM

Thiết bị văn phòngThiết bị mạng, viễn thông

7/4/2021 499 Lượt xem

925/15 Âu Cơ - P. Tân Sơn Nhì - Q. Tân Phú - Tp HCM

Chuyên bán máy tính tiền cho nhà hàng, cafe, quán ăngiá rẻ bất ngờ tại Đồng Nai

Chuyên bán máy tính tiền cho nhà hàng, cafe, quán ăngiá rẻ bất ngờ tại Đồng Nai

đồng NaiThiết bị văn phòngThiết bị mạng, viễn thông

7/4/2021 496 Lượt xem

925/15 Âu Cơ - P. Tân Sơn Nhì - Q. Tân Phú - Tp HCM

Bán phần mềm quản lý doanh thu lợi nhuận quán cafe đi kèm máy in giá chỉ 4.850.000 tại Đồng Nai

Bán phần mềm quản lý doanh thu lợi nhuận quán cafe đi kèm máy in giá chỉ 4.850.000 tại Đồng Nai

đồng NaiThiết bị văn phòngThiết bị mạng, viễn thông

31/5/2021 491 Lượt xem

925/15 Âu Cơ - P. Tân Sơn Nhì - Q. Tân Phú - Tp HCM

Đại lý bán buôn bán lẻ dây cáp mạng,các thiết bị mạng máy tính giá rẻ.

Đại lý bán buôn bán lẻ dây cáp mạng,các thiết bị mạng máy tính giá rẻ.

Hà NộiThiết bị văn phòngThiết bị mạng, viễn thông

3.000vnđ

20/8/2015 487 Lượt xem

số 16 ngõ 120 Tân Mai - Hoàng Mai - Hà Nội

Giangnt
MDk2NTA3MjQ4NA==

(Hãy nói bạn đã thấy trên AloGap.com khi gọi)

Phú Diễn- Bắc Từ Liêm- Hà Nội