thay m��n h��nh laptop gi�� r��� | AloGap.com 4.5 63