0vnđ

Từ vựng tiếng Anh theo chủ đề giáo dục

9/5/2016 – 213 Lượt xem

Từ vựng tiếng Anh theo chủ đề giáo dục

Xem thêm:

học tiếng anh trực tuyến
cau truc if
tiếng anh giao tiếp hàng ngày

1.       Music /ˈmjuːzɪk/: Âm nhạc

2.       lesson /lesn/, unit /ˈjuːnɪt/: bài học

3.       exercise /ˈeksərsaɪz /; task /tæsk /, activity /ækˈtɪvəti /: bài tập

4.       homework /ˈhoʊmwɜːrk /; home assignment /hoʊm əˈsaɪnmənt /: bài tập về nhà

5.       research report /rɪˈsɜːrtʃ rɪˈpɔːrt/, paper /ˈpeɪpər/, article /ˈɑːrtɪkl /: báo cáo khoa học

6.       academic transcript /ˌækəˈdemɪk ˈtrænskrɪpt /, grading schedule /ˈɡreɪdɪŋ ˈskedʒuːl /, results certificate /rɪˈzʌlt sərˈtɪfɪkət /: bảng điểm

7.       certificate /sərˈtɪfɪkət /, completion certificate  /kəmˈpliːʃn sərˈtɪfɪkət / , graduation certificate/ˌɡrædʒuˈeɪʃn sərˈtɪfɪkət /: bằng, chứng chỉ

8.       qualification /ˌkwɑːlɪfɪˈkeɪʃn/: bằng cấp

9.       credit mania /ˈkredɪt ˈmeɪniə /, credit-driven practice /ˈkredɪt ˈdrɪvn ˈpræktɪs /: bệnh thành tích

10.   write /raɪt/, develop /dɪˈveləp/: biên soạn (giáo trình)

11.   drop out (of school) /drɑːp aʊt/, học sinh bỏ học

12.   drop-outs /drɑːp aʊts/ : bỏ học

13.   ministry of education /ˈmɪnɪstri əv ˌedʒuˈkeɪʃn/: bộ giáo dục

14.   subject group /ˈsʌbdʒɪkt ɡruːp/, subject section /ˈsʌbdʒɪkt ˈsekʃn /: bộ môn

15.   college /ˈkɑːlɪdʒ /: cao đẳng

16.   mark /mɑːrk /; score /skɔː /: chấm bài, chấm thi

17.   syllabus /ˈsɪləbəs /(pl. syllabuses): chương trình (chi tiết)

18.   curriculum /kəˈrɪkjələm/(pl. curricula): chương trình (khung)

19.   mark /mɑːrk/, score /skɔː / chấm điểm

20.   subject head /ˈsʌbdʒɪkt hed/: chủ nhiệm bộ môn (trưởng bộ môn)

21.   theme /θiːm /: chủ điểm

22.   topic /ˈtɑːpɪk/: chủ đề

23.   technology /tekˈnɑːlədʒi /: công nghệ

24.   tutorial /tuːˈtɔːriəl /: dạy thêm, học thêm

25.   train /treɪn/, training /ˈtreɪnɪŋ /: đào tạo

26.   teacher training /ˈtiːtʃər  ˈtreɪnɪŋ /: đào tạo giáo viên

27.   distance education /ˈdɪstəns ˌedʒuˈkeɪʃn /: đào tạo từ xa

28.   vocational training /voʊˈkeɪʃənl ˈtreɪnɪŋ / : đào tạo nghề

29.   evaluation /ɪˈvæljueɪt/, measurement /ˈmeʒərmənt/: đánh giá

30.   mark /mɑːrk /, score /skɔː /, grade /ɡreɪd /: điểm, điểm số

31.   class management /klæs ˈmænɪdʒmənt /: điều hành lớp học

32.   pass /pæs /: điểm trung bình

33.   credit / ˈkredɪt/: điểm khá

34.   distinction /dɪˈstɪŋkʃn/ điểm giỏi

35.   high distinction /haɪ  dɪˈstɪŋkʃn/: điểm xuất sắc

36.   request for leave (of absence /ˈæbsəns/) /rɪˈkwest fər liːv /: đơn xin nghỉ (học, dạy)

37.   university /ˌjuːnɪˈvɜːrsəti /, college /ˈkɑːlɪdʒ /, undergraduate /ˌʌndərˈɡrædʒuət/: đại học

38.   plagiarize /ˈpleɪdʒəraɪz/, plagiarism /ˈpleɪdʒərɪzəm/: đạo văn

39.   geography /dʒiˈɑːɡrəfi/: địa lý

40.   teaching aids /ˈtiːtʃɪŋ eɪdz/: đồ dùng dạy học

41.   pass (an exam) /pæs/: đỗ

42.   class observation /klæs ˌɑːbzərˈveɪʃn /: dự giờ

43.   take /teɪk/, sit an exam /sɪt ən ɪɡˈzæm/: dự thi

44.   realia /reɪˈɑːliə /: giáo cụ trực quan

45.   civil education /ˈsɪvl ˌedʒuˈkeɪʃn /, civics /ˈsɪvɪks /: giáo dục công dân

46.   continuing education /kənˈtɪnjuː ˌedʒuˈkeɪʃn /: giáo dục thường xuyên

47.   course ware /kɔːrs wer /: giáo trình điện tử

48.   course book /kɔːrs bʊk/, textbook /ˈtekstbʊk/, teaching materials /ˈtiːtʃɪŋ məˈtɪriəlz/: giáo trình

49.   class head teacher /klæs hed ˈtiːtʃər /: giáo viên chủ nhiệm

50.   tutor /tuːtər/: giáo viên dạy thêm

Tìm kiếm tương tự

Tin đăng tương tự
Mua bán loa bãi các thương hiệu nổi tiếng Anh, Đức , Mỹ, Châu âu...

Mua bán loa bãi các thương hiệu nổi tiếng Anh, Đức , Mỹ, Châu âu...

Sài GònThiết bị giải trí - Kỹ thuật sốMáy nghe nhạc, phụ kiện nghe nhạc

1.000vnđ

20/11/2021 1736 Lượt xem

Quận 3 - Sài gòn

Chứng chỉ tiếng Anh b1, b2, c1 châu âu

Chứng chỉ tiếng Anh b1, b2, c1 châu âu

Hà NộiDanh mục khácCác lớp học

6.000.000vnđ

20/11/2021 1723 Lượt xem

131 Nguyễn Trãi, Thượng Đình, Thanh Xuân, Hà Nội

Máy tính tiền cảm ứng thanh lý cho Nhà Hàng Hàn Quốc sử dụng 2 thứ tiếng tại Quận Thủ Đức Bình Thạnh

Máy tính tiền cảm ứng thanh lý cho Nhà Hàng Hàn Quốc sử dụng 2 thứ tiếng tại Quận Thủ Đức Bình Thạnh

Sài GònTất cả danh mụcThiết bị văn phòng

13.990.000vnđ

13/7/2021 1583 Lượt xem

925/15 ÂU CƠ - P.TÂN SƠN NHÌ - Q.TÂN PHÚ - TP.HCM

Gia sư Toeic online cùng tớ

Gia sư Toeic online cùng tớ

Danh mục khácCác lớp học

21/12/2017 864 Lượt xem

Học từ vựng tiếng Anh làm sao cho hiệu quả?

Học từ vựng tiếng Anh làm sao cho hiệu quả?

Danh mục khácCác lớp học

100.000vnđ

21/11/2021 863 Lượt xem

Tăng vốn từ vựng tiếng anh hiệu quả.

Tăng vốn từ vựng tiếng anh hiệu quả.

Danh mục khácDịch vụ trực tuyến

10.000vnđ

12/1/2018 794 Lượt xem

GIASUTOEIC HOC TIENG ANH

GIASUTOEIC HOC TIENG ANH

Sài GònTất cả danh mụcViệc làm - Hợp tác - Đầu tư

10.000vnđ

7/7/2021 777 Lượt xem

https://giasutoeic.com/

Học Tiếng anh hiệu quả tại Gia sư toeic

Học Tiếng anh hiệu quả tại Gia sư toeic

Danh mục khácCác lớp học

23/4/2021 777 Lượt xem

ÔN LUYỆN TOEIC DỄ VÀ HIỆU TỪ WEBSITE ONLINE

ÔN LUYỆN TOEIC DỄ VÀ HIỆU TỪ WEBSITE ONLINE

Danh mục khácCác lớp học

2/1/2018 744 Lượt xem

Nâng cao kỹ năng nghe tiếng Anh của mình với game luyện nghe TOEIC online

Nâng cao kỹ năng nghe tiếng Anh của mình với game luyện nghe TOEIC online

Danh mục khácCác lớp học

4/9/2021 703 Lượt xem

Tan Phong, Quan 7, TPHCM

Cải thiện khả năng nghe tiếng Anh của mình với game luyện nghe tiếng anh TOEIC online

Cải thiện khả năng nghe tiếng Anh của mình với game luyện nghe tiếng anh TOEIC online

Danh mục khácCác lớp học

27/5/2021 697 Lượt xem

Đồng Nai

Vừa học vừa chơiVừa chơi vừa học} với game luyện nghe tiếng anh TOEIC online

Vừa học vừa chơiVừa chơi vừa học} với game luyện nghe tiếng anh TOEIC online

Danh mục khácCác lớp học

100vnđ

30/10/2021 680 Lượt xem

Nguyễn Văn Linh

Học tiếng Anh TOEIC như thế nào?

Học tiếng Anh TOEIC như thế nào?

Danh mục khácCác lớp học

100vnđ

10/6/2021 641 Lượt xem

Nguyễn Văn Linh

Bán nhà siêu đẹp Hoàng Ngọc Phách ,DT 61m2 ,MT 7.7m

Bán nhà siêu đẹp Hoàng Ngọc Phách ,DT 61m2 ,MT 7.7m

Hà NộiBất động sảnBán nhà nguyên căn

8.800.000.000vnđ

5/7/2021 629 Lượt xem

Đống Đa

Du Lịch Quốc Tế Và Những Câu Tiếng Anh Thường Dùng Tại Sân Bay

Du Lịch Quốc Tế Và Những Câu Tiếng Anh Thường Dùng Tại Sân Bay

Danh mục khácVé - Voucher

1.000.000vnđ

7/7/2021 514 Lượt xem

687 Lạc Long Quận, Phường 10, Quận Tân Bình, TP Hồ Chí Minh

████▬►Thi cấp chứng chỉ Tiếng anh B1, B2 chuẩn Châu Âu 0978588987

████▬►Thi cấp chứng chỉ Tiếng anh B1, B2 chuẩn Châu Âu 0978588987

Hà NộiDanh mục khácCác lớp học

10.000.000vnđ

7/12/2018 480 Lượt xem

KDT Mỹ Đình1

Camera hành trình chính hãng dvr 950 - sử dụng tiếng việt

Camera hành trình chính hãng dvr 950 - sử dụng tiếng việt

Hà NộiÔtô - Xe tảiPhụ tùng, phụ kiện xe hơi - ôtô

2.680.000vnđ

30/6/2021 468 Lượt xem

19/68 Triều khúc,thanh xuân,hà nội

Máy lạnh giấu trần DAIKIN - Nhãn hiệu từ Nhật nổi tiếng với đặc tính Bền & Công nghệ cao

Máy lạnh giấu trần DAIKIN - Nhãn hiệu từ Nhật nổi tiếng với đặc tính Bền & Công nghệ cao

Đồ gia dụngMáy lạnh, máy điều hòa

50.000vnđ

3/7/2021 448 Lượt xem

06/3 tân chánh hiệp 13, ptch, q12

TÌM CỘNG TÁC VIÊN PHÁT TRIỂN ỨNG DỤNG HỌC TIẾNG ANH

TÌM CỘNG TÁC VIÊN PHÁT TRIỂN ỨNG DỤNG HỌC TIẾNG ANH

Việc làm - Hợp tác - Đầu tưViệc bán thời gian, freelancer

11/10/2021 440 Lượt xem

Khóa học nghiệp vụ sư phạm giáo viên tiếng anh tiểu học

Khóa học nghiệp vụ sư phạm giáo viên tiếng anh tiểu học

Danh mục khácCác lớp học

6/6/2018 430 Lượt xem

Số 12, Trần Thiện Chánh, Phường 12, Quận 10.

thi cấp chứng chỉ tiếng Anh b1, b2, c1 tiêu chuẩn châu Âu

thi cấp chứng chỉ tiếng Anh b1, b2, c1 tiêu chuẩn châu Âu

Hà NộiDanh mục khácCác lớp học

60.000.000vnđ

1/11/2021 417 Lượt xem

131 Nguyễn Trãi, Thượng Đình, Thanh Xuân, Hà Nội

Học tiếng anh ở khu vực Đông Anh- Học với giáo viên nước ngoài

Học tiếng anh ở khu vực Đông Anh- Học với giáo viên nước ngoài

Hà NộiDanh mục khácCác lớp học

29/2/2016 394 Lượt xem

Trung tâm giao tiếp tiếng anh cấp tốc uy tín số 1

Trung tâm giao tiếp tiếng anh cấp tốc uy tín số 1

Hải PhòngDanh mục khácCác lớp học

8/10/2015 370 Lượt xem

235 Lạch tray

Sự kiện Tiếng Anh - Học mãi sao không giỏi

Sự kiện Tiếng Anh - Học mãi sao không giỏi

Hà NộiDịch vụ - Sự kiệnCác dịch vụ khác

23/6/2016 368 Lượt xem

P207-Tòa 18T2- Lê Văn Lương, Hà Nội

Học tiếng anh, tiếng Nhật ở Đông Anh, Mê Linh, Sóc Sơn

Học tiếng anh, tiếng Nhật ở Đông Anh, Mê Linh, Sóc Sơn

Hà NộiDanh mục khácCác lớp học

27/1/2016 364 Lượt xem

Tham quan danh thắng nổi tiếng nhất Tokyo - Đền Asakusa

Tham quan danh thắng nổi tiếng nhất Tokyo - Đền Asakusa

Sài GònDịch vụ - Sự kiệnDu lịch - Đại lý

15/6/2021 362 Lượt xem

Khóa học tiếng nhâtj miễn phí ở Đông Anh, Mê Linh, Sóc Sơn

Khóa học tiếng nhâtj miễn phí ở Đông Anh, Mê Linh, Sóc Sơn

Hà NộiDanh mục khácCác lớp học

29/2/2016 362 Lượt xem

Khóa học tiếng anh với giáo viên nước ngoài ở Đông Anh, Mê Linh, Sóc Sơn

Khóa học tiếng anh với giáo viên nước ngoài ở Đông Anh, Mê Linh, Sóc Sơn

Hà NộiDanh mục khácCác lớp học

30/1/2016 355 Lượt xem

Lớp học tiếng anh ở Đông Anh,Sóc Sơn

Lớp học tiếng anh ở Đông Anh,Sóc Sơn

Hà NộiDanh mục khácCác lớp học

1/7/2021 354 Lượt xem

Lớp học tiếng anh ở Đông Anh, Mê Linh, Sóc Sơn

Lớp học tiếng anh ở Đông Anh, Mê Linh, Sóc Sơn

Hà NộiDanh mục khácCác lớp học

16/3/2016 352 Lượt xem

Vừa học vừa chơi với trò chơi luyện nghe tiếng Anh online

Vừa học vừa chơi với trò chơi luyện nghe tiếng Anh online

Danh mục khácCác lớp học

100vnđ

tuần trước 347 Lượt xem

Học tiếng anh giao tiếp ở Đông Anh

Học tiếng anh giao tiếp ở Đông Anh

Hà NộiDịch vụ - Sự kiệnCác dịch vụ khác

12/3/2016 334 Lượt xem

Nhà 24 ngõ 1 đội 7 Thôn Bầu, xã Kim Chung, Đông Anh, Hà Nội

Học tiếng Nhật miễn phí ngay tại Đông Anh, Mê Linh, Sóc Sơn

Học tiếng Nhật miễn phí ngay tại Đông Anh, Mê Linh, Sóc Sơn

Hà NộiDanh mục khácDịch vụ trực tuyến

29/6/2021 330 Lượt xem

Tuyển gấp 4 tài xế Innova tiếng Anh

Tuyển gấp 4 tài xế Innova tiếng Anh

Sài GònViệc làm - Hợp tác - Đầu tưViệc toàn thời gian

24/10/2015 328 Lượt xem

530 Kinh Dương Vương, P.An Lạc, Q.Bình Tân

Học tiếng anh ở Đông Anh, Mê Linh, Sóc Sơn

Học tiếng anh ở Đông Anh, Mê Linh, Sóc Sơn

Hà NộiDanh mục khácCác lớp học

12/5/2021 324 Lượt xem

Nhà 24 ngõ 1 đội 7 Thôn Bầu, xã Kim Chung, Đông Anh, Hà Nội

4 mẹo nhỏ giúp bạn nói tiếng nhật nhanh và chuẩn

4 mẹo nhỏ giúp bạn nói tiếng nhật nhanh và chuẩn

Hà NộiDanh mục khácSách truyện, tạp chí, tài liệu

3/12/2015 323 Lượt xem

chua lang

20 từ vựng tiếng Anh về mang thai

20 từ vựng tiếng Anh về mang thai

Hà NộiDanh mục khácCác lớp học

7/11/2021 321 Lượt xem

Khóa học tiếng anh ở đông anh

Khóa học tiếng anh ở đông anh

Hà NộiDanh mục khácCác lớp học

23/1/2016 317 Lượt xem

Khóa học tiếng anh trẻ em với giáo viên nước ngoài ở Đông Anh

Khóa học tiếng anh trẻ em với giáo viên nước ngoài ở Đông Anh

Hà NộiTất cả danh mụcDanh mục khác

30/1/2016 316 Lượt xem

Khai giảng lớp học tiếng anh giao tiếp cho người mất gốc

Khai giảng lớp học tiếng anh giao tiếp cho người mất gốc

Hà NộiDanh mục khácCác lớp học

16/3/2016 313 Lượt xem

Lớp học tiếng anh giao tiếp ở Đông Anh, Mê Linh, Sóc Sơn

Lớp học tiếng anh giao tiếp ở Đông Anh, Mê Linh, Sóc Sơn

Hà NộiDanh mục khácCác lớp học

18/7/2021 308 Lượt xem

nhà 24 ngõ 1 đội 7 Thôn Bầu, Đông Anh, Hà Nội

Học tiếng anh mỗi ngày ở Đông Anh, Mê Linh, Sóc Sơn

Học tiếng anh mỗi ngày ở Đông Anh, Mê Linh, Sóc Sơn

Hà NộiDanh mục khácCác lớp học

16/3/2016 308 Lượt xem

Học tiếng anh, Nhật, Trung miễn phí ở Đông Anh, Mê Linh, Sóc Sơn

Học tiếng anh, Nhật, Trung miễn phí ở Đông Anh, Mê Linh, Sóc Sơn

Hà NộiDanh mục khácCác lớp học

19/6/2021 305 Lượt xem

Số 8 Lô 2 Khu giãn dân Đông Bầu ( Cách chân cầu vượt 300m), xã Kim Chung, Đông Anh, Hà Nội.

Bạn có biết: Đài Loan nổi tiếng với nhiều cảnh đẹp thiên nhiên

Bạn có biết: Đài Loan nổi tiếng với nhiều cảnh đẹp thiên nhiên

Danh mục khácVé - Voucher

7/9/2017 303 Lượt xem

bx gáp bát, giải phóng, hà nội

những câu nói hay về tình yêu bằng tiếng anh

những câu nói hay về tình yêu bằng tiếng anh

Danh mục khácSách truyện, tạp chí, tài liệu

5/7/2021 300 Lượt xem

Chụp những khoảnh khắc đáng yêu tại vườn thực vật nổi tiếng Kew của Anh

Chụp những khoảnh khắc đáng yêu tại vườn thực vật nổi tiếng Kew của Anh

Danh mục khácVé - Voucher

2/2/2016 296 Lượt xem

240 Nguyễn Thái Bình

Các mẫu vật sống của ngành y khoa tại bảo tàng nhân chủng nổi tiếng nhất nước Nga

Các mẫu vật sống của ngành y khoa tại bảo tàng nhân chủng nổi tiếng nhất nước Nga

Sài GònDanh mục khácVé - Voucher

1/2/2016 292 Lượt xem

240 Nguyễn Thái Bình

khóa học tiếng anh giao tiếp ở Đông Anh

khóa học tiếng anh giao tiếp ở Đông Anh

Hà NộiTất cả danh mụcMẹ và bé

3/7/2021 290 Lượt xem

Học tiếng anh ở Đông Anh

Học tiếng anh ở Đông Anh

Hà NộiDanh mục khácCác lớp học

20/3/2016 287 Lượt xem

Nơi nào dạy tiếng anh giao tiếp ở vị trí P.Tạ Quang Bửu - HN

Nơi nào dạy tiếng anh giao tiếp ở vị trí P.Tạ Quang Bửu - HN

Hà NộiDanh mục khácDịch vụ trực tuyến

2.000.000vnđ

29/6/2021 286 Lượt xem

Hà Nội