0vnđ

Top 12 từ tiếng anh dài nhất

23/8/2021 – 31 Lượt xem

Bạn có tự tin với vốn kiến thức tiếng Anh mình đã được học và trải nghiệm hay không? Nếu có hãy thử phát âm những từ tiếng Anh “kinh khủng” mà chính người bản địa còn phải “toát mồ hôi” ngay dưới đây.
Chính tác giả Chang Lee Peng của trang Writing Hood đã tìm và liệt kê danh sách các từ mà ông cho là khó phát âm nhất trong tiếng Anh. Hãy cùng bắt đầu phát âm với những từ được coi là “dễ” và “ngắn” nhất nhé!

1- Honorificabilitudinitatibus

Từ tiếng Anh 27 ký tự này xuất hiện trong tác phẩm “Love’s Labour’s Lost” của Shakespeare, với nghĩa là “vinh quang”. Hãy thử đọc chúng và tìm hiểu đến cuối cùng bài viết để thấy từ tiếng Anh này vẫn là ngắn và dễ nhất.

2 – Antidisestablishmentarianism

Thủ tướng Anh William Ewart Gladstone đã từng trích dẫn từ tiếng Anh gồm 28 kỳ tự này trong một bài diễn văn. Nó mang ý nghĩa là sự phản đối việc tách rời nhà thờ ra khỏi nhà nước.

3 – Floccinaucinihilipilification

Mang ý nghĩa “hành động hay thói quen từ chối giá trị của một số thứ nhất định”, từ tiếng Anh 29 ký tự này làm khó rất nhiều người bản xứ.

4 – Supercalifragilisticexpialidocious

Gồm 34 ký tự, xuất hiện trong bộ phim “MarryPoppins”, và mang nghĩa là “tốt” chắc chắn sẽ khiến bạn đọc phải líu lưỡi khi phát âm.

5 – Hepaticocholecystostcholecystntenterostomy

Thuật ngữ dùng trong phẫu thuật, mang ý nghĩa “phẫu thuật đặt ống nhân tạo giữa ruột và túi mật”, với 42 ký tự này đã xuất hiện trong cuốn “từ điển y khoa” do tác giả Gao De biên soạn.​

Top 12 từ tiếng anh dài nhất

6 – Pneumonoultramicroscopicsilicovolcanoconiosis

Từ tiếng Anh này gồm 45 ký tự, xuất hiện trong phiên bản thứ 8 của từ điển Webster, có nghĩa là “bệnh ho dị ứng do hít phải nhiều bụi”.

7 – Antipericatametaanaparcircum – volutiorectumgustpoops

Đây là tên của một cuốn sách cổ của tác giả người Pháp. “Chỉ với” 50 ký tự, từ tiếng Anh “kinh khủng” này đã khiến nhiều người đọc choáng váng.

8 – Osseocaynisanguineovisceri – cartilagininervomedullary

Xuất hiện trong cuốn tiểu thuyết “Headlong Hall” của một nhà văn người Anh, từ tiếng Anh 51 ký tự này liên quan đến ngành giải phẫu học. Và nghiễm nhiên xếp vị trí thứ 8 trong top các từ tiếng Anh “kinh khủng” nhất theo mức độ từ dễ đến khó.

9 – Aequeosalinocalcalinoceraceoa – luminosocupreovitriolie

Từ tiếng Anh dài 52 ký tự này là sáng tạo của giáo sư bác sĩ người Anh. Vốn dùng để chỉ thành phần cấu tạo của loại nước khoáng đã được tìm thấy.

10 – Bababadalgharaghtakamminarronn – konnbronntonnerronntuonnthunntro – varrhounawnskawntoohoohoordenenthurnuk

Cố gắng đọc hết 100 ký tự của từ tiếng Anh này, bạn sẽ hiểu nó khủng khiếp đến mức nào.

11 – Lopadotemachoselachogaleokranio – leipsanodrimhypotrimmatosi – lphioparamelitokatakechymenokich – lepikossyphophattoperisteralektr – yonoptekephalliokigklopeleiolagoiosi – raiosiraiobaphetraganopterygon

Từ tiếng anh gồm 182 ký tự này có nguồn gốc từ tiếng Hy Lạp, xuất hiện trong vở hài kịch “Ecclesiazusae” của tác giả Aristophanes (448- 385) người Hy Lạp. Từ có nghĩa là các loại thức ăn nhiều gia vị chế biến từ rau và thịt bò.

12 – Từ tiếng Anh dài kinh khủng dưới đây có tổng cộng 1913 ký tự:

Methionylglutaminylarginyltyrosy –
lglutamylserylleucylphenylalanylalanylglutaminy –
lleucyllysylglutamylarginyllysylglutamylglycyla –
lanylphenylalanylvalylprolyphenylalanYlvalythre –
onylleucylglycylaspartylprolylglycylisoleucylg –
lutamylglutaminylsErylleucyllysylisoleucy –
laspartylthreonylleucylIsoleucylglutamy –
lalanylglycylalanylasparthlalanylleucylg –
lutamylleucylglycylisoleucylprolylphenylalanylse –
Rylaspartylprolylleucylalanylaspartylglycylp –
RolylthreOnylisoleucylglutaminylasPfraginylal –
anylthreonylleucylarfinylalanylphenylalanylalany –
lalanylglycylvalythreonylprolylalanylglutaminy –
lcysteinylphenylalanylglutamylmethionylleucy –
lalanylleuOylisoleucylarginylglutaminy –
llysyhistidylprolylthreonylisoleucylproly –
lisoleucylglycylleucylmethionyltyrosylalany –
lasparaginylleucylvalylphenylalanylasparaginy –
llysyglycylisoleucylaspartylglutamylphenylalany –
lthrosylalanylglutaminylcsteinylglutamyllysylva –
lylglycylvalylaspartylserylvalylleucylvalylalny –
laspartylvalylprolylvalylglUtaminylglutamylsery –
lalanylprolylphenylalanylarginylglutaminylalany –
lalanylleucylarginylhistidylasparaginyvalylalany –
lprolylisoleucylprolylisoleucylphenylalanylisoleucy –
lphenylalanylisoleucylcysteinylprolylprolylaspartylalany –
laspartylaspartylaspartylleucylleucylarginy –
glutaminylisoleucylalanylseryltyrosylglycy –
larginylglycyltyrosylthreonyltyrOsylleucyl –
leucylserylarginylalanylglycylvalylthreony –
lglycylalanylglutamYlasparainylarginylalany –
lalanylleucylprolylleucylasparaginylhistidy –
lleucylValylalanyllysylleucyllysylglutamy –
ltyrosylasparaginylalanylalanylprolylpro –
lylleucylglutaminylglgycylphenylalanylglycy –
lisoleucylserylalanylprolylaspartylglutaminy –
lvalyllysylalanylalanylisoleucylaspartylalany –
lglycylalanylalanylglycylalanylisoleucylsery –
lglycylserylalanylisoleucylvalyllysylisoIeucy –
lisoleucylglutamylglutaminylHistidylasparaginy –
liSoleucylglutamylprolylglutamyllysylmethionyl –
leucylalanylalanylleucyllysylvalylphenylalanyl –
calylglutaminylprolylmethionlysylalanylalanylt –
hreonylarginylserine

Những ký tự liên tiếp, dài loằng ngoằng trên là tên hoá học của một chất chứa 267 loại amino axit enzyme. Có lẽ sau khi đọc xong từ tiếng anh này, bạn có thể sẽ khó thở bởi chúng quá dài và quá khó phát âm. Thuộc top 1 từ tiếng anh “kinh khủng nhất” chắc chắn khiến bạn “choáng” và hết hồn.
Top 12 từ tiếng anh dài khiến cả những người dùng tiếng Anh là tiếng mẹ đẻ cũng phải líu lưỡi, khó khăn khi đọc nó trên đây phần nào giúp bạn khơi dậy khát khao chinh phục. Cố gắng học thật tốt tiếng Anh và không từ nào có thể làm khó bạn. Trung tâm Anh Ngữ Athena sẽ giúp bạn thực hiện điều đó. Hãy liên hệ với chúng tôi để nhận được nhiều hơn thông tin.

TRUNG TÂM ANH NGỮ ATHENA
Địa chỉ VP: Tầng F3, Số 187, Nguyễn Lương Bằng, Đống Đa, Hà Nội
Hotline: 0983 66 2216 – 0983 66 2218
Email: [email protected]

Tìm kiếm tương tự

Tin đăng tương tự
Cách tự luyện thi TOEIC hiệu quả

Cách tự luyện thi TOEIC hiệu quả

Danh mục khácCác lớp học

11/5/2021 797 Lượt xem

E13 Cư xá Phú Thọ Hòa, Đường Gò Cẩm Đệm, P.10, Q. Tân Bình, Tp. HCM

Luyện Thi TOEIC Cấp Tốc Trong 1 Tháng

Luyện Thi TOEIC Cấp Tốc Trong 1 Tháng

Danh mục khácCác lớp học

149.000vnđ

3/9/2021 790 Lượt xem

Hacker TOEIC - Giáo trình học TOEIC phù hợp với các bạn luyện thi TOEIC trình độ trung cấp

Hacker TOEIC - Giáo trình học TOEIC phù hợp với các bạn luyện thi TOEIC trình độ trung cấp

Danh mục khácCác lớp học

1/7/2021 789 Lượt xem

TP Hồ Chí Minh

Luyện thi toeic hiệu quả

Luyện thi toeic hiệu quả

Danh mục khácDịch vụ trực tuyến

27/2/2018 739 Lượt xem

Tan Phong, Quan 7, TPHCM

Trung tâm luyện thi TOEIC - Cần cân nhắc điều gì trước khi quyết định?

Trung tâm luyện thi TOEIC - Cần cân nhắc điều gì trước khi quyết định?

Danh mục khácCác lớp học

1.000vnđ

20/6/2021 712 Lượt xem

Luyện thi Toeic cực hiệu quả

Luyện thi Toeic cực hiệu quả

Danh mục khácCác lớp học

9/7/2021 698 Lượt xem

Đồng Nai

Cải thiện khả năng nghe tiếng Anh của mình với game luyện nghe tiếng anh TOEIC online

Cải thiện khả năng nghe tiếng Anh của mình với game luyện nghe tiếng anh TOEIC online

Danh mục khácCác lớp học

27/5/2021 697 Lượt xem

Đồng Nai

Trung tâm luyện thi TOEIC : Cần cân nhắc điều gì ?

Trung tâm luyện thi TOEIC : Cần cân nhắc điều gì ?

Dịch vụ - Sự kiệnCác dịch vụ khác

21/6/2021 691 Lượt xem

Tan Phong, Quan 7, TPHCM

Luyen thi toeic ngay tai nha cac ban!

Luyen thi toeic ngay tai nha cac ban!

Dịch vụ - Sự kiệnCác dịch vụ khác

6/3/2018 687 Lượt xem

Tan Phong, Quan 7, TPHCM

Luyện thi TOEIC online

Luyện thi TOEIC online

Dịch vụ - Sự kiệnCác dịch vụ khác

29/5/2021 676 Lượt xem

Tan Phong, Quan 7, TPHCM

Luyện thi toeic tại nhà

Luyện thi toeic tại nhà

Dịch vụ - Sự kiệnCác dịch vụ khác

9/7/2021 673 Lượt xem

Tan Phong, Quan 7, TPHCM

Giáo trình HackerTOEIC dành cho người luyện thi TOEIC ở số điểm trung cấp

Giáo trình HackerTOEIC dành cho người luyện thi TOEIC ở số điểm trung cấp

Dịch vụ - Sự kiệnCác dịch vụ khác

2/3/2018 658 Lượt xem

Tan Phong, Quan 7, TPHCM

Các điều cần cân nhắc khi chọn trung tâm luyện thi TOEIC thích hợp nhất cho bạn

Các điều cần cân nhắc khi chọn trung tâm luyện thi TOEIC thích hợp nhất cho bạn

Danh mục khácCác lớp học

15/4/2018 656 Lượt xem

Đồng Nai

Luyện TOEIC ở đâu thì tốt nhất cho mọi người

Luyện TOEIC ở đâu thì tốt nhất cho mọi người

Danh mục khácCác lớp học

9/4/2018 633 Lượt xem

Đồng Nai

LUYỆN THI TOEIC ONLINE HIỆU QUẢ

LUYỆN THI TOEIC ONLINE HIỆU QUẢ

Danh mục khácCác lớp học

26/12/2017 385 Lượt xem

LUYỆN THI TOEIC CHO NGƯỜI MỚI BẮT ĐẦU

LUYỆN THI TOEIC CHO NGƯỜI MỚI BẮT ĐẦU

Việc làm - Hợp tác - Đầu tưViệc toàn thời gian

28/12/2017 356 Lượt xem

Luyện Thi Toeic Online Hiệu quả nhất

Luyện Thi Toeic Online Hiệu quả nhất

Danh mục khácCác lớp học

21/6/2021 173 Lượt xem

E13 Cư xá Phú Thọ Hòa, Đường Gò Cẩm Đệm, P.10, Q. Tân Bình, Tp. HCM

Tự học từ vựng tiếng anh

Tự học từ vựng tiếng anh

Hà NộiDanh mục khácCác lớp học

5/3/2020 14 Lượt xem

Kỹ năng Skimming – Giải pháp tư duy tổng quan trong tiếng anh

Kỹ năng Skimming – Giải pháp tư duy tổng quan trong tiếng anh

Hà NộiDanh mục khácDịch vụ trực tuyến

1/2/2020 14 Lượt xem

Tầng F3, Số 187, Nguyễn Lương Bằng, Đống Đa, Hà Nội