Nghiệp vụ làm tăng doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ


1. Kế toán các nghiệp vụ làm tăng doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ:

- Căn cứ vào hóa đơn GTGT phản ánh doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ phát sinh:

Nợ các TK 111, 112, 113, 131 - Tổng giá thanh toán

Có TK 511 - Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ

Có TK 3331 - Thuế GTGT đầu ra

Nếu doanh nghiệp nộp thuế GTGT theo phương pháp trực tiếp hoặc không thuộc diện nộp thuế GTGT, thì căn cứ vào hóa đơn bán hàng, thông qua dich vu ke toan , kế toán ghi sổ:

Nợ các TK 111, 112, 131,... (Tổng thanh toán bao gồm cả giá trị gia tăng)

Có TK 511 (Tổng thanh toán bao gồm cả giá trị gia tăng)

 

- Doanh thu tiêu thụ Qua các đại lý (ký gửi hàng):

+ Tại đơn vị có hàng ký gửi (chủ hàng):

Khi xuất hàng cho các đại lý hoặc các đơn vị nhận bán hàng ký gửi thì số hàng này vẫn thuộc quyền sở hữu của doanh nghiệp cho đến khi được tiêu thụ. Khi bán được hàng ký gửi doanh nghiệp sổ trả cho đại lý hoặc bên nhận ký gửi một khoản hoa hồng tính theo tỷ lệ phần trăm trên giá ký 2 của số hàng ký gửi thực tế đã bán được. Khoản hoa hồng này được doanh nghiệp hạch toán vào chi phí bán hàng.

Phản ánh trị giá thực tế xuất kho hàng ký gửi:

Nợ TK 157 Theo giá thực tế xuất/ kho

Có TK 155,156,...Theo giá thực tế xuất/ kho

Căn cứ vào Bảng kê hóa đơn bán ra của sản phẩm bán qua đại lý đã tiêu thụ trong tháng. Doanh nghiệp lập hóa. đơn GTGT phải ánh doanh thu của sản phẩm đã tiêu thụ để giao cho đơn vị đại lý và xác định khoản hoa hồng phải trả:

Phản ánh doanh thu bán hàng qua đại lý:

Nợ các TK 111, 112, 131.

Có TK 511 - Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ

Có TK 3331 - Thuế GTGT đầu ra

Phản ánh trị giá vốn của hàng ký gửi thực tế đã bán được

Nợ TK 632 - Giá vốn hàng bán

Có TK 157 - Hàng gửi bán

Chi phí hoa hồng đại lý:

NỢ TK 641 - Chi phí bán hàng

Nợ TK 133 - Thuế GTGT đầu vào

Có các TK 111, 112. 131,...

 

+ Tại đại lý hoặc đơn vị nhận bán hàng ký gửi:

Số sản phẩm, hàng hóa nhận làm đại lý, nhận bán ký gửi không thuộc quyền sở hữu của đơn vị này. Doanh thu cua các lý chính là khoản hoa hồng được hưởng, thuế GTGT đầu ra của đại lý chỉ tính trên hoa hồng được hưởng. Trị giá hàng đại lý bán đúng giá ký gửi của chủ hàng về hưởng hoa hồng thì không phải tính và nộp thuế GTGT, báo cáo qua dịch vụ kế toán thuế .

- Phản ánh trị giá vốn thành phẩm xuất bán đã xác định tiêu thụ:

Nợ TK 632 - Giá vốn hàng bán

Có các TK 154, ¿55, 156 (Theo giá thực tế xuất kho)

Tin đăng tương tự
Chứng từ kế toán các khoản phải trả phải nộp khác

Chứng từ kế toán các khoản phải trả phải nộp khác

Sài GònDịch vụ - Sự kiệnCác dịch vụ khác

2/1/2022 354 Lượt xem

quận 1

Các phương pháp sửa chữa sổ kế toán

Các phương pháp sửa chữa sổ kế toán

Sài GònDịch vụ - Sự kiệnCác dịch vụ khác

tuần trước 353 Lượt xem

quận 1

Kế toán tạm ứng là gì?

Kế toán tạm ứng là gì?

Sài GònDịch vụ - Sự kiệnCác dịch vụ khác

25/12/2021 316 Lượt xem

quận 1 hcm

Ví dụ thanh lý chuyển nhượng tài sản cố định

Ví dụ thanh lý chuyển nhượng tài sản cố định

Sài GònDịch vụ - Sự kiệnCác dịch vụ khác

2/10/2021 297 Lượt xem

quận 1

Kế toán chi phí máy thi công

Kế toán chi phí máy thi công

Sài GònDịch vụ - Sự kiệnCác dịch vụ khác

29/10/2016 267 Lượt xem

quận 1 hcm

Tìm hiểu phương pháp lập báo cáo lưu chuyển tiền tệ

Tìm hiểu phương pháp lập báo cáo lưu chuyển tiền tệ

Sài GònDịch vụ - Sự kiệnCác dịch vụ khác

25/5/2021 264 Lượt xem

quận 1

Tìm hiểu tài sản ngắn hạn

Tìm hiểu tài sản ngắn hạn

Sài GònDịch vụ - Sự kiệnCác dịch vụ khác

19/6/2021 263 Lượt xem

quận 1

Các yếu tố trong biến động chi phí tiêu chuẩn

Các yếu tố trong biến động chi phí tiêu chuẩn

Sài GònDịch vụ - Sự kiệnCác dịch vụ khác

7/12/2021 253 Lượt xem

quận 1

Tìm hiểu nguyên tắc bút toán hợp nhất thuộc báo cáo kết quả kinh doanh

Tìm hiểu nguyên tắc bút toán hợp nhất thuộc báo cáo kết quả kinh doanh

Sài GònDịch vụ - Sự kiệnCác dịch vụ khác

22/12/2021 244 Lượt xem

quận 1

Kế toán thiệt hại trong xây dựng có những gì?

Kế toán thiệt hại trong xây dựng có những gì?

Sài GònDịch vụ - Sự kiệnCác dịch vụ khác

7/10/2021 237 Lượt xem

quận 1